Algemene voorwaarden - Sportsa
16123
page-template-default,page,page-id-16123,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1.De opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, of groep van personen (al dan niet in familieverband), vennootschap of andere rechtspersoon, bedrijf, onderneming of doelvermogen, iedere (andere) instelling, al dan niet gelieerd aan elkaar, of een combinatie van een of meerdere partijen, die Sportsa opdracht geeft/geven tot het verlenen van diensten zoals beschreven in ons dienstverleningsdocument welke u hebt ontvangen.

1.2.Sportsa: de besloten vennootschap Sportsa Wealth Management handelend onder Sportsa, gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 20, 6811 KS Arnhem, Nederland

1.3.Overige adviseurs: de al dan niet in de uitoefening van een beroep handelende adviseur of instelling op financieel, juridisch, fiscaal, verzekering, belegging, of enig ander gebied, die opdrachtgever – al dan niet op introductie van Sportsa – ten aanzien van diens financieel-economische aangelegenheden in brede zin adviseert, of producten of diensten levert.

1.4.Opdracht: de al dan niet schriftelijk bevestigde opdracht van de opdrachtgever aan Sportsa om diensten te verlenen zoals omschreven in ons dienstverleningsdocument.

2. Algemeen / toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Sportsa als (potentieel) leverancier van diensten en zaken optreedt. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door Sportsa schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

2.2. De bepalingen van de aan de opdrachtgever overhandigde documentatie ‘ons dienstverleningsdocument’ maken deel uit van deze algemene voorwaarden en moeten als hier herhaald en ingelast worden beschouwd.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Indien opdrachtgever een opdracht geeft komt de overeenkomst past tot stand, doordat Sportsa deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin van de uitvoering daarvan maakt.

4. Vergoeding

4.1. Sportsa zal aan de opdrachtgever voor haar diensten per maand achteraf de overeengekomen vergoeding (met uitzondering van de jaarlijkse onderhoudskosten), vermeerderd – indien van toepassing – met het hiervoor geldende btw-tarief in rekening brengen. Alle kosten, zoals kantoorkosten en eventuele reiskosten zijn verwerkt in deze vergoeding. Voorgaande is van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever ’s avonds of in het weekend plaatsvinden, kan na overleg tussen opdrachtgever en Sportsa de vergoeding worden verhoogd.

4.3. De opdrachtgever krijgt bij de factuur een specificatie van alle gewerkte en in rekening gebrachte uren. Voorgaande is alleen van toepassing indien de opdrachtgever met Sportsa is overeengekomen dat deze de werkzaamheden voor hem verricht op basis van een uurtarief of een vaste prijs.

4.4. De in het dienstverleningsdocument genoemde vergoedingen worden per 1 januari van elk jaar aangepast met het consumentenprijsindexcijfer.

4.5. Facturen van overige adviseurs kunnen niet aan Sportsa in rekening worden gebracht. Sportsa is dan ook niet gehouden deze al dan niet voor de opdrachtgever te voldoen.

4.6. Voor omvangrijke adviestrajecten kunnen tussen de opdrachtgever en Sportsa vooraf schriftelijke prijsafspraken worden gemaakt.

5. Betaling

5.1. Facturen van Sportsa dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Sportsa aan te geven bankrekeningnummer.

5.2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar.

5.3. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever over de openstaande factuur een rente verschuldigd, gelijk aan de dan geldende wettelijke rente.

5.4. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.5. Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, dit ongeacht andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever.

5.6. De opdrachtgever kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

6. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1. Sportsa is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

6.2. Sportsa is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die de opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van overige adviseurs. Evenmin is Sportsa aansprakelijk voor facturen die overige adviseurs aan de opdrachtgever in rekening brengen. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien overige adviseurs de opdrachtgever zijn gaan adviseren via introductie door Sportsa.

6.3. De opdrachtgever vrijwaart Sportsa volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van de begeleiding van de opdrachtgever door Sportsa volgend uit deze overeenkomst, tenzij de schade van die derden het gevolg is van opzet of grove schuld van Sportsa.

6.4. De aansprakelijkheid van Sportsa is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Sportsa wordt uitgekeerd.

6.5. Sportsa bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid tegen de opdrachtgever en/of derden kan inroepen.

6.6. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Sportsa ingevolgde dwingend rechtelijke bepalingen.

6.7. Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor de opdrachtgever en/of derden Sportsa aansprakelijk houdt/houden, verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop de opdrachtgever en/of derden met de schade bekend is/zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Alle documentatie, offertes, presentaties, software, etc die door Sportsa aan de opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van Sportsa. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen de opdrachtgever en diens overige adviseurs.

7.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens, anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen de opdrachtgever en diens overige adviseurs te kopiëren, aan derden te verspreiden of op andere wijze extern openbaar te maken, tenzij Sportsa schriftelijk toestemming hiervoor heeft gegeven.

8. Documenten van de opdrachtgever

8.1. Na het einde van de adviesrelatie en na voldoening van alle bedragen die de opdrachtgever aan Sportsa verschuldigd is, zal Sportsa na schriftelijk verzoek van de opdrachtgever alle originele documenten van de opdrachtgever retourneren aan deze opdrachtgever. Sportsa behoudt zich het recht voor om voor haar eigen dossier kopieën van deze documenten achter te houden. Alvorens de originele documenten aan de opdrachtgever worden geretourneerd, dient de opdrachtgever een schriftelijke vrijwaring aan Sportsa te overleggen.

9. Overmacht

9.1. Indien de opdrachtgever of Sportsa de verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet tijdig of behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de opdrachtgever of Sportsa alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2. In geval de situatie als bedoeld in lid 1 zich voordoet hebben de opdrachtgever of Sportsa het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

10. Opzegging

10.1. De opdrachtgever of Sportsa kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Tenzij tussen de opdrachtgever en Sportsa anders is overeengekomen.

10.2. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Sportsa heeft de opdrachtgever recht op medewerking van Sportsa bij overdracht van de opdracht aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor Sportsa zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat de opdrachtgever alle bedragen die de opdrachtgever aan Sportsa verschuldigd is heeft voldaan.

11. Elektronische communicatie

11.1. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen de opdrachtgever en Sportsa door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

11.2. De opdrachtgever en Sportsa zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet- aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

11.3. Zowel de opdrachtgever en Sportsa zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

11.4..De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

12. Toepassing recht / bevoegde rechter

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Sportsa is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de opdrachtgever en Sportsa worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, behoudens indien Sportsa als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

13. Geheimhouding

13.1. Zolang de adviesrelatie tussen de opdrachtgever en Sportsa duurt, alsmede ook na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, zal Sportsa geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die haar ter kennis is gekomen en die, direct dan wel indirect, betrekking heeft op de aangelegenheden van de opdrachtgever, en waarvan Sportsa weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, uitgezonderd enige op Sportsa rustende wettelijke verplichtingen deze informatie te verstrekken.

14. Conversie

14.1.Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.